06 33 43 47 85 info@etenvanplien.nl

Algemene voorwaarden

Artikel 1 Algemeen
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten met betrekking tot verkoop en levering van goederen en het verrichten van diensten zoals onder andere het verzorgen van festiviteiten, recepties, diner, exploitaties en dergelijke in de ruimste zin van het woord evenals het ter beschikking stellen van personeel, ruimten en materialen en dergelijke.

Artikel 2 Aanbiedingen
Alle aanbiedingen van Eten van Plien zijn steeds vrijblijvend. Een overeenkomst met Eten van Plien komt tot stand door acceptatie van Eten van Plien offerte. Aanvullende afspraken of meerwerkzaamheden worden afzonderlijk overeengekomen en in rekening gebracht.

Artikel 3 Prijzen
Prijsopgaven worden steeds gedaan op basis van de op het tijdstip van offerte geldende prijzen. Eten van Plien behoudt zich het recht voor om, indien zich tussen het tijdstip van offerte en het moment van uitvoering van een overeenkomst prijsverhogingen mochten voordoen als accijnsverhogingen, grondstof verhogingen of loonkosten etc. deze aan
opdrachtgever in rekening brengen.

Artikel 4 Betaling
Tenzij anders overeengekomen dient 50% van de offerteprijs door Eten van Plien te zijn ontvangen één week voor de uitvoering van de overeenkomst. Verdere betalingen dienen 8 dagen na factuur datum door Eten van Plien te zijn ontvangen. Eten van Plien mag de overeenkomst, voor zover nog niet uitgevoerd, ontbinden, zulks onverminderd zijn recht op schadevergoeding. Alle kosten die voor Eten van Plien verbonden zijn aan de inning van wat opdrachtgever aan Eten van Plien verschuldigd is, komen voor rekening van opdrachtgever. Verrekening met tegen vorderingen is niet toegestaan behoudens voor zover de desbetreffende tegenvordering uitdrukkelijk door Eten van Plien is erkend dan wel in rechte onherroepelijk is vastgesteld.

Artikel 5 Vergunningen
Indien voor uitvoering van de overeenkomst toestemming van een derde nodig is, draagt opdrachtgever tijdig voor zijn rekening zorg voor de verkrijging van de toestemming. Deze laat hij schriftelijk aan Eten van Plien blijken. Het niet verkrijgen van de vereiste toestemmingen komt geheel voor risico van opdrachtgever.

Artikel 6 Annulering
Indien een opdrachtgever een overeenkomst geheel of gedeeltelijk annuleert is zij, als schadevergoeding de volgende annuleringskosten in percentages van het voor het desbetreffende goederen of diensten van Eten van Plien in een overeenkomst vermelde bedrag verschuldigd: Drie dagen voor en op de dage(en) van uitvoering 100%.
Zeven dagen tot 3 dagen voor de dag(en) van uitvoering 50%. Meer dan 7 dagen tot 14 dagen voor de dag(en) van uitvoering 25% vermeerderd met gemaakte kosten.Gehele of gedeeltelijke annulering van een overeenkomst door de opdrachtgever dient schriftelijk aan Eten van Plien te geschieden. Voor de vaststelling van de annuleringskosten wordt uitgegaan van de datum van ontvangst van dit schrijven door Eten van Plien.

Artikel 7 Tussentijdse beëindiging
Eten van Plien is bevoegd om de overeenkomst (voor zover niet anders bepaald) met onmiddellijke ingang door middel van een schriftelijke verklaring naar zijn keuze geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien opdrachtgever een of meer verplichtingen jegens Eten van Plien niet of niet naar behoren, een en ander onverminderd haar recht op schadevergoeding overeenkomstig de wet. Eten van Plien is bevoegd om de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen, wanneer opdrachtgever surseance van betaling aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard of besluit tot gehele of gedeeltelijke staking of overdracht van zijn onderneming. Eten van Plien is gerechtigd om hetgeen zij uit of in verband met de overeenkomst van opdrachtgever heeft te vorderen met de van hem ontvangen vooruitbetalingen te verrekenen. Eten van Plien is geen rente over de vooruitbetaling schuldig. Hij is tot terugbetaling van de vooruitbetaling of van het restant ervan pas verplicht nadat redelijkerwijs is komen vast te staan dat Eten van Plien niets meer van opdrachtgever te vorderen heeft of te vorderen zal krijgen.

Artikel 8 Te leveren goederen en diensten
De uitvoering van de overeenkomst tussen opdrachtgever en Eten van Plien is gebaseerd op de door opdrachtgever opgegeven aantallen en omstandigheden. Indien de opgave van opdrachtgever niet overeenstemt met de werkelijkheid is Eten van Plien niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen daarvan.

Artikel 9 Overmacht
In geval van overmacht heeft Eten van Plien het recht, na kennisgeving aan de opdrachtgever, zijn verplichtingen tot uitvoering van de overeenkomst, voor zover niet uitgevoerd, geheel of gedeeltelijk te annuleren, zonder dat daartoe rechterlijke tussenkomst vereist zal zijn.
Onder overmacht zal in ieder geval mede begrepen zijn:
– Het geheel of gedeeltelijk uitvallen door welke oorzaak dan ook van installaties benodigd voor de uitvoering van een overeenkomst.
– Belemmerende overheidsbepalingen en verzoeken.
– Onlusten.
– Stakingen.
– Storingen in de aanvoer van door derden te leveren goederen, alsmede water en energieleveringen.
– Brand of ongevallen.
– Transportbelemmeringen.
– Beslaglegging van welke soort of om welke reden dan ook.
– Ieder storing in de geregelde productie.
– Alsook iedere andere niet tot de normale handelsrisico’s te rekenen gebeurtenissen.

Artikel 10 Aansprakelijkheid
Eten van Plien is uitsluitend aansprakelijk voor eventuele schade, voor zover deze direct is toe te rekenen aan Eten van Plien terwijl een eventuele schadevergoeding gemaximeerd is tot 50% van de overeengekomen prijs en Eten van Plien nimmer aansprakelijk zal worden gesteld voor gevolgschade.

Artikel 11 Klachten
Opdrachtgever dient klachten over de kwaliteit van etens-en/of drinkwaren binnen 2 uur na levering aan Eten van Plien te melden, zodat Eten van Plien de gelegenheid heeft de gegrondheid van de klacht eventueel ter plekke te (laten) controleren en indien mogelijk te verhelpen. Eventuele klachten worden door Eten van Plien slechts in behandeling genomen indien opdrachtgever onmiddellijk bij de constatering de gebreken aan Eten van Plien doorgeeft en daarna binnen 5 werkdagen Eten van Plien daarvan schriftelijk in kennis heeft gesteld, onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond der klachten, alsmede wanneer en op welke wijze het gebrek is geconstateerd.

Artikel 12 Eigendom goederen
Alle serviesgoederen, tafelzilver, tafels, stoelen, linnengoed en andere door Eten van Plien ter beschikking gestelde non consumptieve goederen blijven eigendom van Eten van Plien. Indien goederen van Eten van Plien achterblijven, moeten deze door opdrachtgever aan Eten van Plien geretourneerd worden. Schade aan of verlies van deze goederen door opdrachtgever of zijn genodigden of personeelsleden veroorzaakt, moeten door opdrachtgever aan Eten van Plien tegen kostprijs worden vergoed.

Artikel 13 Weigering of beëindiging van orders en opdrachten
Eten van Plien behoudt zich het recht voor orders en/ of opdrachten waarvan de inhoud in strijd is met enige wettelijke of ander van overheidswege gegeven bepaling, te weigeren of te beëindigen, ook indien de order en/ of opdracht reeds mocht zijn bevestigd dan wel met de uitvoering van de order en/ of opdracht mocht zijn begonnen. Eten van Plien heeft te allen tijde het recht orders en of opdrachten waarvan de inhoud naar zijn oordeel in strijd is met de goede naam of met de belangen van Eten van Plien te weigeren of de order en/of opdracht, waarvan de uitvoering al was begonnen(onmiddellijk) te beëindigen, voor zover dit zich op een later tijdstip manifesteert. Eten van Plien heeft het recht (in geval van toepasselijkheid van bovenstaande) op volledige vergoeding van reeds door de voorbereiding en uitvoering van de order en /of opdracht gemaakte kosten en is alsdan evenmin aansprakelijk voor schade voortvloeiende uit het niet uitvoeren(voortijdig) beëindigen van de order en/ of opdracht.

Artikel 14 Toepasselijkheid algemene voorwaarden
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten gesloten met Eten van Plien. Tevens zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op alle offertes welke Eten van Plien heeft verstuurd.
2. Andere algemene voorwaarden zijn uitdrukkelijk niet van toepassing.

Artikel 15 Toepasselijkheid recht en bevoegde rechter
1. Op elke overeenkomst is het Nederlandse recht van toepassing.
2. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter te Den Haag

Artikel 16 Slotbepaling
1. Indien een artikel door de rechter nietig wordt verklaard of door de rechter wordt vernietigd, heeft dat geen invloed op de toepasselijkheid van de overige artikelen.
2. De benaming van ieder artikel is geenszins bindend voor de inhoud. De benaming strekt slechts ter globale aanduiding. 

Skip to content